Tüzük

BEYLİKDÜZÜ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1-Derneğin adı; BEYGİAD, Beylikdüzü Genç İşadamları Derneğidir.
DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2-Derneğin merkezi İSTANBUL ili BEYLİKDÜZÜ İlçesidir. Dernek Genel kurul kararı ile şubeler açılabilir.
DERNEĞİN AMACI
Madde 3- BEYGİAD Beylikdüzü Genç İşadamları Derneği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Doğrultusunda ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet göstererek, Türkiye’de öncelikle İstanbul, Beylikdüzü’ndeki genç ve girişimci işadamlarını, bir çatı altında toplayarak, tanışma ve kaynaşmalarını sağlamayı, sınai, ticari, sosyal, ekonomik, eğitim ve kültür düzeylerinin gelişmesini sağlamayı, kişisel ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmayı, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmeyi, ilgili oldukları özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmeyi, ayrıca İstanbul, Beylikdüzü ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda projeler üretmeyi ve organizasyonlar düzenlemeyi, demokratik sivil toplum anlayışı içerisinde en büyük ulusal menfaatin birlik ve beraberlikten kaynaklandığına inanan, müreffeh ve eğitimli bir toplumsal yapının oluşmasına yardımcı olmayı, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatıcı ve eğitici çalışmalar yapmayı, üyelerinin ve ülke ekonomisinin sayılan faaliyetlerden yararlanmasını amaçlar.
DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
Madde 4- 
Dernek yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için :
a) Dernek Türk ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için; sanayici, meslek, bilim ve işadamlarını ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bir araya getirerek, teşvik eder.
b) İşadamları arasında, sevgi, saygı, birlik ve beraberliği, sosyal, kültürel, maddi ve manevi
yardımlaşmayı sağlayarak ekonomi kurallarına uygun olarak hür teşebbüsün yurt kalkınmasında milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar.
c) Üyelerin mesleki ve kişisel gelişmelerini sağlamak üzere, danışmanlık şirketleri ve alternatif kurumlarla diyaloğa geçerek, seminer, kurs, konferans  gibi programlar düzenler. Yurt içi ve yurt dışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.
d) İş dünyası-üniversite işbirliğini tesis ederek, iş adamlarımız için gerekli nitelikli eleman yetiştirilmesi amacı ile ortak projeler üretir, aktiviteler düzenler, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayınları faaliyetinde bulunabilir, çeşitli konularda bilimsel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, çeşitli konularda her türlü araştırmalar yaptırabilir.
e) Yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde diğer dernek, vakıf, kulüp ve eğitim kurumları ile irtibata geçer ve üyelere yönelik ortak programlar düzenler.
f) Amaç ve faaliyetlerin duyurulup, yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın araçlarından yararlanır. Bu yayın organlarını kurar. Basım ve dağıtımını yapar. Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya dergiler çıkarır, üyeler için tanıtım kartı verebilir ,mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur. Bülten, albüm sürekli yayınlar basabilir, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurabilir.

 1. g) Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yemek ve toplantılar, geziler ve sportif faaliyetler düzenler.
  h) Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.
  i) Dernek ikametgahı ve amacına uygun faaliyetleri ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü hakkı tasarruf edebilir, gayr-ı menkul satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayr-ı menkul kiralayabilir.
  j) Doğal afetlerde ekipler kurup halka yardımcı olur.
  k) Sosyal huzurun sağlanması için il ve ilçe idarelerince belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda ve ihtiyaç yardımında bulunur,
  l) Derneğin uluslararası sanayi ve ticaret odaları, meslek odaları, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yaparak üyelerinin yurtdışına açılmalarına yardımcı olmak,
  m) Çalışma alanları aynı kurulmuş veya kurulacak olan federasyonlara kurucu veya üye sıfatıyla katılabilir.
  n) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
  o) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

DERNEK KURUCULARI
Madde 5-
Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, doğum yeri ve Görevleri tarihi aşağıya eklenmiştir.

 • Hayrettin PEKSOY , Hınıs 10.10.1981, Yönetim Kurulu Başkanı.
 • Ercan ALBENİZ , Büyükçekmece 05.1984, Başkan Yardımcısı.
 • Ercan TUYSUZ , Küçükçekmece 22.11.1988, Sayman
 • Halil İbrahim ÇEÇEN, Dicle 01.01.1984, Yönetim kurulu Üyesi.
 • Bilal YAŞAR ,Doğubeyazıt 01.05.1984, Yönetim kurulu Üyesi.
 • Onur Hakan SÖĞÜT , Karlıova 07.03.1982, Yönetim Kurulu Üyesi.
 • Vahdettin KIŞ , Hınıs 21.01.1978, Yönetim Kurulu Üyesi.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ
Madde 6-
 18 yaşını bitirmiş, Medeni haklar ehliyetine sahip olan herkes dil, ırk, renk,cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin Derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış Üyelik Giriş Bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatların en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Dernek yönetimi Kabule ve redde ilişkin sebep gösterme hakkını saklı tutar.

ÜYELİK HAKLARI
Madde 7-
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve bir dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanır.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 8-
Üyelerden;
a) Yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,
b) Kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybedenler,
c) Aidatın tebliğine rağmen mazeretsiz olarak ödemeyenler,
d) Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurul Kararı kesindir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, Üye Kayıt Defterinden silinir ve önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUM ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Madde 9-
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakim, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışındaki başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE  KARAR ALMA ŞEKLİ
Madde 10-
Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan
üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlikleri göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Madde 11-Genel kurulda, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 12-
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13-
Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır;
1. Dernek organlarının seçilmesi bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, yönetim kuruluna yetki verilmesi,
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5. Dernek için lazım olan taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8. Derneğin fes edilmesi bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9. Mevzuatın ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların
görevden alınması
11. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 

 1. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
  13. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
  14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  15. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14-
 Yönetim kurulu 11 asil 7 yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyelikten boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden ilk sıradakinin çağrılması zorunludur.
Toplantı günleri ve yeri Yönetim kurulunca tespit edilir.Yönetim kurulu , seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, ve sayman üyeyi belirler. Yönetim kurulu arasından Derneğin amacına ulaşmadaki birimleri oluşturarak, gerekli  görevlendirmeleri yapar.
Toplantıda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedekleri yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiye, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 15-
 Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak.
7- Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
8- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve toplandığında genel kurula sunmak.
9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
10- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek.
11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
12-  Yönetim kurulu üyelerini derneğin amacına uygun görevlendirmek, sektör kurullarını ve çalışma komisyonlarını oluşturmak.

13- Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde derneğin amaçlarını gerekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurtdışında şube açması, yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara katılması , ayrılması hususlarıyla ilgili yasal prosedürü yerine getirmek veya bu konuda ilgili görevlendirmeler yapmak,
14- Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde derneğin faaliyet alanları aynı veya müşterek olan dernekle federasyon kurması, katılması veya ayrılması hususunda gerekli işlemleri yapmak,
15- Derneğin resmi, yarı resmi, özel kurum ve kuruluşlara üye olarak veya kurucu üye olarak
katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
16- Gerekli gördüğü hallerde meslek komiteleri ve çeşitli çalışma komisyonları kurar, bunların başkan ve yönetimlerini tayin eder, çalışma şartlarını , görev ve yetkilerini belirlemek.
17- Günün ekonomik şartları dikkate alarak üyelerin ödeyecekleri yıllık üye aidat miktarını belirlemek.
18- Genel Kurul’dan geçen tahmini bütçeye göre gelirle sınırlı olmakla, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi üzerine, yetki sınırları dahilinde gerekirse dernek adına borçlanmak.
19- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
20- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde en büyük mülki amirliğine bildirmek.
21- Üye olunan federasyona delege seçmek.
22- Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
DENETİM KURULU
Madde 16-
 Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda seçilme sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutlmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 17-
 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafında en geç yılda 1 defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
DERNEĞİN DOĞRULAMA (BORÇLANMA)  USÜLLERİ
Madde 18-
 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ ,
Madde 19-
 Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te
sunulan) .Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı isteği.
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yani ve eski şekli ile
dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
AİDATLAR
Madde 20-
 Yıllık aidat miktarı ve ödeme şekilleri günün ekonomik şartları dikkate alınarak her yıl yönetim kurulu tarafından tespit edilir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 21-
Derneğin tüzüğü Merkez Genel Kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin
çoğunluğu ile değiştirilir.Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
Madde 22- Derneğin gelirleri şunlardır.
1. Üye aidatları,
2. Dernekçe yapılan yayınların reklam gelirleri, tertip edilen piyango balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4. Bağışlar ve yardımlar.
5. 2860 sayılı yardım Toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yarımlar.
6. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri bakanlığının izni ile olur.
7. İktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,
8. Diğer gelirler.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde 23-
 Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1- Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar Tarih ve sıra numarası ile bu deftere veya gider evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya
verildikleri yerler ve kullanım süresinin dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme hesabı defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı belgesi kayıt defteri : Alındı belgesinin kayıt ve sıra numaraları , bu belgeleri alan ve idare edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:,
1-(a) bendinin 1. 2. 3. ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri asasına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ana tasdiki yapılmaz.

TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 24-
 Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarakbildirilir.Temsilcilik , dernek genel kurulunda temsil edilmez.Şubeler temsilcilik açamazlar.
DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Madde 25-
 Dernek, gerekli görülen yerlerde şube açabilir.Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi kurucular kurulu, Dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kurulu bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 26-
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakta görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 27-
Şubenin organları, genel kurul , yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek, denetim
kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Madde 28-
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir , Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her (20) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplan üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez yönetim kurluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildikleri sürece oy kullanamazlar.
GELİR VE GİDER DEFTERLERİ;
Madde 29-
 Dernek gelirleri, (Dernekler yönetmeliği EK 17’de örneği bulunan)Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura. Perakende satış fişi serbest meslek makbuzu gibi harcama
Belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin, Gelir vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usül kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler yönetmeliği EK 14’te örneği bulunan) Aynı yardım teklif belgesi ile yapılır.Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafında derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15) Aynı Bağış alındı Belgesi kabul edilir.
Alındı Belgeleri,
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK 17 .de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması deftere kaydedilmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetkili Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek.kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edilecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden
(Dernekler Yönetmeliği EK – 19’c da örneği bulunan ) Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek Adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi ;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 30-
 Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal
edinilebilir., kiralanabilir ve bunarı satabilir, hibe edebilir, kiraya verebilir ve terk edebilir. Derneğe satın alınan ve bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınamaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26’ da sunulan) Taşınma mal bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.


LOKAL AÇMA
Madde 31-
 Dernek merkez veya şubesinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin
almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 32-
 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 .ü dür.Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiye son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında .Tasfiye Halinde Beylikdüzü Genç İşadamları Derneği ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tavsiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait olan belgeler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, fesih genel kurulunda belirlenen yere devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkiİdare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
Müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
Saklamakla görevlidir.Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir..Bu defter ve belgelerin saklanma süresi başladı.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 33-
 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 33 (Otuz üç)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.